Preduzetnicki Portal Banner

Скупштина

Скупштину Општине  Билећа  чине одборници који се бирају на четири године на локалним изборима. Билећку Скупштину  чини 19  одборника.

Предсједник и потпредсједник се бирају на временски период трајања мандата Скупштине. Бирају се из реда одборника, већином гласова. Начелник  се бира непосредно на изборима. Секретара именује Скупштина на приједлог Комисије за избор и именовања, а предложено и именовано може бити лице – дипломирани правник са положеним стручним или правосудним испитом. Замјеника градоначелника именује Скупштина на приједлог градоначленика и Комисије за избор и именовање.

Предсједник, потпредсједник, секретар Скупштине, Начелник и замјеник  начелника  приликом ступања на дужност полажу свечану заклетву на сједници Скупштине.

 

Скупштина општине је надлежна:

 • доноси Статут општине и врши промјене у истом;
 • доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење;
 • доноси буџет и завршни рачун буџета;
 • доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме;
 • доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме;
 • доноси програм уређења грађевинског земљишта;
 • доноси спроведбене планове;
 • доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информарадција, занатства, туризма, угоститељства и заштите околине;
 • доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом;
 • доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите у складу са законом и предузима мјере за функционисање цивилне заштите;
 • доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Општине;
 • доноси одлуку о проглашењу празника Општине;
 • доноси одлуку о употреби симбола Општине;
 • доноси одлуку о чланству Општине у Савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације;
 • доноси план коришћења јавних површина;
 • доноси одлуку о проглашавању почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке;
 • доноси одлуку о наградма и признањима;
 • бира и разрјешава предсједника Скупштине општине,потпредсједника Скупштине општине, замјеника начелника Општине,секретара Скупштине општине, начелника одјељења по прописаној процедури и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине општине;
 • образује Стручну службу за потребе  Скупштине и њених радних тијела;
 • одлучује о задужењу Општине;
 • усваја Пословник о раду;
 • разматра годишњи извјештај о раду Начелника општине и о истом заузима свој став;
 • одлучује о покретању иницијативе за опозив Начелника општине,у складу са законом којим се уређује избор Начелника општине;
 • оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за Општину и управља истим у склад са законом;
 • расписује Јавни зајам и самодопринос;
 • даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за коришћење повјерених послова и

врши и друге послове утврђене законом и овим статутом.

 

Јавне Набавке

 

Опште информације

Општина Билећа,
Краља Александра бр. 28
89230 Билећа

ЈИБ: 4401381960004‚
Радно вријеме: 07-15h
Инфо телефон: 059/370-764