Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oгласи и обавјештења

Информација  о извршеној ревизији  финансијског  пословања  општине Билећа за 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 и 2020 годину-Ревизија  јавних  набавки

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ :Пружање услуга –Ревизија финансијског пословања општине Билећа за период 2013., 2014.,2015.,2017.,2018.  и 2020. године , Лот 1-Ревизија јавних набавки,ЛОТ 2-Ревизија финансијских извјештаја и пословања и Лот 3- Форензички извјештаји.

Поступак је покренут и објављен на Порталу јавних набавки дана 25.03.2021. године. Тендерску документацију су преузели: „E-KAPIJA“,“BBS EUROPE“,“EXPERTIZA“d.o.o. Sarajevo, „ADRESS“ d.o.o „“GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka , „EF REVIZOR“d.o.o Banja Luka.

До рока назначеног за достављање понуда , понуду је доставио само један понуђач

„“GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka.Са поменутом фирмом уговор је потписан дана 28.04.2021. године. Почетак реализације услуга  је  у року од 5 дана од дана потписивања уговора,а рок извршења услуга  у року од 90 дана од дана почетка вршења услуга.

Цијена за ЛОТ 1 је 11.700,00 КМ са ПДВ-ом, за  ЛОТ 2  11.700,00КМ са ПДВ-ом и за ЛОТ 3 је 18.720,00КМ са ПДВ-ом.

Дана 18.11.2021. године послат је позив за извршење уговорених обавеза.

„“GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka је завршио само ЛОТ 1 – Ревизија јавних набавки, међутим дана 22.02.2022. године долази до споразумног раскида уговора између наведене фирме и Општине Билећа на иницајативу поменуте ревизорске куће.

Обавјештавамо вас да је отворен Јавни позив за подршку инвестицијама за прераду и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа који се финансира у оквиру пројекта EU4Agri.

ОГЛАС о излагању на јавни увид нацрта Регулационог плана „Обале Билећког језера“ –општина Билећа

Број: 11.06/36- 05 /22

Билећа, 18.03.2022. године                                       

На основу члана 47. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број  40/13 , 106/15  и  3/16, 84/19 ), те Одлуке Начелника општине Билећа о утврђивању Нацрта Регулационог  плана „Обала Билећког језера „  Билећа број:11.02/012-358 /22 од 18.03.2022 године, Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове општине Билећа, обавјештава јавност  да објављује

О  Г  Л  А  С

о излагању на јавни увид нацрта Регулационог плана „Обале Билећког језера“ –општина Билећа

Нацрт Регулационог плана „Обале Билећког језера“ -општина Билећа јавности ће бити стављен на  увид од 21.03.2022.године  до 21.04.2022..године.

Овај Нацрт заинтересовани грађани ће моћи погледати сваким радним даном, за вријеме трајања јавног увида од 8 до 12 часова у просторијама Општине Билећа канцаларија  бр 41. и просторијама „ РАДИС д.о.о. Источно Сарајево

За вријеме увида свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на Нацрт плана, уписом  у свеску која ће се налазити у просторији гдје је изложен план, као и у писаној форми Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове општине Билећа.

Све детаљније информације, објашњења и помоћ у формулисању примједби могу се добити код носиоца припреме и носиоца израде плана.

Мишљења, примједбе и приједлози се могу послати до 27.04.2022. године

Јавна расправа ће се организовати у року од 30 дана од дана затварања јавног увида.

                                                                                                                                       НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                                                                   с.р.   Милош Бошњак  д.и.а.