Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Нaчелник

Начелник општине је Веселин Вујовић.

Контакт телефон: 059/370-901, фаx 059/370-309, локал 108.
Е-mail: nacelnik@opstinabileca.ba

Начелник општине је надлежан да:

 • предлаже Статут општине;
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини;
 • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет,
 • годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта;
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Општине, њених права и обавеза;
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката скупштине;
 • извршава законе и друге прописе републике чије је извршење повјерено Општини;
 • доноси Одлуку о оснивању општинске управе,
 • доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе;
 • доноси план цивилне заштите Општине и обезбјеђује његову реализацију;
 • реализује сарадњу Општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела;
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Општина;
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду општинске управе;
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону;
 • закључује уговоре у име општине, у складу са актима Скупштине општине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења Општинске административне службе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи;
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини општине;
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен Статутом и
 • обавља друге послове утврђене законом и Статутом општине.