Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Начелник Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове је  Милош Бошњак.

Адреса: Краља Александра 28, 89230 Билећа
Телефон: 059 381 171, локал 141
Е-mail: urbanizam@opstinabileca.ba

Одјељење за просторно уређење стамбено комуналне послове:

 • одсјек за урбанизам,
 • одсјек за стамбено комуналне послове

Одјељење за просторно уређење стамбено  комуналне  послове обавља послове локалне управе који се односе на:

 • припрему, израду и доношење просторних, урбанистичких и проведбених планова,
 • припрему израду локацијских услова, услова заштите животне средине у поступку издавања локацијских услова,
 • провођење управног поступка за доношење рјешења о одобрењу за грађење,
 • еколошких дозвола, одобрења за употребу објеката,
 • уређење и обезбјеђење рационалног кориштења грађевинског земљишта,
 • обезбјеђење обављања комуналних дјелетности,
 • развој комуналне инфраструктуре, одржавање и старање о изградњи и кориштењу локаних и некатегорисаних путева,улица, и других јавних објеката од значаја за општину,
 • евиденција стамбеног фонда и пословних простора,
 • регистрација етажних власника,
 • новелирање и чување просторно-планске документације,
 • изградња и развијење информационог система у области урбанизма,
 • комуналних и стамбених послова,
 • прикупљање, сређивање и обрада података и документације за потребе планирања, организације, уређења и кориштења и заштите простора, односно информационо-документационе основе о простору,
 • сарадња са стручним и научним организацијама и институцијама у области просторног и урбанистичког планирања, послови обрачуна и наплате комуналних услуга и општинских накнада,
 • извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено општини, а односе се на дјелокруг рада одјељења.