Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

СКУПШТИНА

Скупштину Општине  Билећа  чине одборници који се бирају на четири године на локалним изборима. Билећку Скупштину  чини 19  одборника.

Предсједник и потпредсједник се бирају на временски период трајања мандата Скупштине. Бирају се из реда одборника, већином гласова. Начелник  се бира непосредно на изборима. Секретара именује Скупштина на приједлог Комисије за избор и именовања, а предложено и именовано може бити лице – дипломирани правник са положеним стручним или правосудним испитом. Замјеника градоначелника именује Скупштина на приједлог градоначленика и Комисије за избор и именовање.

Предсједник, потпредсједник, секретар Скупштине, Начелник и замјеник  начелника  приликом ступања на дужност полажу свечану заклетву на сједници Скупштине.

Скупштина општине је надлежна:

 • доноси Статут општине и врши промјене у истом;
 • доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење;
 • доноси буџет и завршни рачун буџета;
 • доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме;
 • доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме;
 • доноси програм уређења грађевинског земљишта;
 • доноси спроведбене планове;
 • доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информарадција, занатства, туризма, угоститељства и заштите околине;
 • доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом;
 • доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите у складу са законом и предузима мјере за функционисање цивилне заштите;
 • доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Општине;
 • доноси одлуку о проглашењу празника Општине;
 • доноси одлуку о употреби симбола Општине;
 • доноси одлуку о чланству Општине у Савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације;
 • доноси план коришћења јавних површина;
 • доноси одлуку о проглашавању почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке;
 • доноси одлуку о наградма и признањима;
 • бира и разрјешава предсједника Скупштине општине,потпредсједника Скупштине општине, замјеника начелника Општине,секретара Скупштине општине, начелника одјељења по прописаној процедури и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине општине;
 • образује Стручну службу за потребе  Скупштине и њених радних тијела;
 • одлучује о задужењу Општине;
 • усваја Пословник о раду;
 • разматра годишњи извјештај о раду Начелника општине и о истом заузима свој став;
 • одлучује о покретању иницијативе за опозив Начелника општине,у складу са законом којим се уређује избор Начелника општине;
 • оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за Општину и управља истим у склад са законом;
 • расписује Јавни зајам и самодопринос;
 • даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за коришћење повјерених послова и врши и друге послове утврђене законом и овим статутом.