Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за општу управу

Начелник Одјељења за општу управу је Слађана Јањић

Адреса: Краља Александра 28, 89230 Билећа
Телефон: 059 370 888, локал 114
Е-mail: ouprava@opstinabileca.ba

Одјељење за општу управу врши стручне и управне послове из надлежности Општине које се односе на:

 • послове грађанских стања (матичне књиге, држављанство, лично име и сл.),
 • вођење бирачких спискова,
 • послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве,
 • овјеру потписа, преписа и рукописа,
 • издавање увјерења из јавних регистара које води,
 • издавање потврда о којима се не води јавна евиденција када је на то законом овлаштено,
 • спровођење поступка за пријем у радни однос у Административној служби Општине и персоналне послове,
 • борачку и инвалидску заштиту,
 • послове цивилне заштите у Општини,
 • заштиту цивилних жртава рата,
 • друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.