Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове

Начелник Одјељења за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове је Огњен Капор.

Адреса: Краља Александра 28, 89230 Билећа
Телефон: 059 380 502, локал 143
Е-mail: opprivreda@opstinabileca.ba

Одјељење за привреду, друшвене дјелатности и инспекцијске послове:

  • обавља стручне, управне, административне и друге послове из области привреде, друштвених дјелатности (угоститељства, занатства и трговине, туризма, саобраћаја и веза, статистике, пољопривреде, водопривреде, шумарства, предшколског и основног образовања, здравства, културе, физичке културе и спорта, социјалне и хуманитарне дјелатности, невладин сектор, омладину и сл.), инспекција, као и друге послове који му се ставе у надлежност,
  • ради анализе, информације, извјештаје и програме из дјелокруга привреде, друштвених дјелатности и инспекција,
  • остварује сарадњу са привредним субјектима, коморама и удружењима приватних предузетника и другим ради унапређења услова рада и привређивања,
  • прати стање у привреди, праћење, анализа и предлагање мјера за побољшања, планирање и праћење локалног економског развоја,
  • учествује у изради програма развоја и програма мјера које дефинишу и подстичу привредни и друштвени развој,
  • води студијске и аналитичке послове из области привреде и друштвених дјелатности,
  • ради спровођење мјера подстицаја у пољопривреди,
  • инспекцијски надзор над придржавањем прописа, који се односе на: квалитет и здравствену исправност хране, укључујући и хране за животиње, трговину, угоститељство, туризам, услуге, заштиту потрошача, цијене, мјерне јединице и мјерила, квалитет и безбједност непрехрамбених производа, примарну биљну производњу, заштиту пољопривредног земљишта, подстицаје у пољопривреди и руралном развоју, здравствену заштиту, заштиту и добробит животиња, ветеринарску дјелатност, воде, заштиту природе у сегменту вода, јавне путеве и друмски саобраћај, планирање и уређење простора, грађење и грађевинарство, грађевинске материјале, заштиту животне средине, екологије и уређење простора, управљање отпадом, здравствену заштиту становништва, хемикалије, воду за санитарно-рекреативне потребе и љековите воде, санитарно-техничке и хигијенске услове објеката и друге области одређене прописима,
  • обавља и друге послове по налогу Начелника општине и Скупштине општине.