Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Општина Билећа расписује конкурс за додјелу стипендија

На основу члана 87. Статута општине Билећа ( „ Сл.гласник општине Билећа“, број : 6/17), и члана 4.Одлуке о додјели стипендија број : 11.01/013-435/21 од 30.12.2021.године, Службени гласник општине Билећа број:Конкурсна Комисија за расподјелу стипендија  р а с п и с у ј е : 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА

I

Расписује се Конкурс за додјелу стипендија редовним студентима школске 2021/22 године

II

Право на стипендију имају редовни студенти друге,треће,четврте,пете и шесте године студија  и апсолвенти у трајању од шест мјесеци,који имају пребивалиште на подручју општине Билећа,а који су уписани искључиво на државне више,високе школе,односно факултете у Републици Српској,Федерацији БиХ,Србији и Црној Гори,а који су држављани Републике Српске са сталним пребивалиштем у општини Билећа под условом да нису старији од 26.(двадесет шест )година

Укупан број новоодобрених стипендија у школској 2021/22 години износи 45.

Уз пријаву на Конкурс за додјелу стипендија заинтересовани студенти су дужни доставити:

1.Увјерење о држављанству.

2.Увјерење о пребивалишту у општини Билећа најмање двије задње године.

3.Изјаву  овјерену код надлежног органа, да не остварује право на стипендију од других правних и физичких лица.

4.Изјаву једног од родитеља о преузимању дуга, овјерену од стране надлежног органа

5.Увјерење од факултета као доказ да је студент редовно уписао годину студија за коју тражи стипендију  (за породице са више студената увјерење о студирању за сваког појединачно).

6.Увјерење –потврду од факултета о просјечној оцјени постигнутој у предходним годинама студирања са доказом о броју неположених (пренешених)испита из предходне године студија.

7. Копију прве три странице индекса.

8.Увјерење од надлежног органа општине да је студент дијете погинулог борца или РВИ I-IV категорије или Извод из матичне књиге умрлих за умрлог родитеља.

9.Кућна листа

10.Фотокопија личне карте студента

11.Одговарајући доказ о висини зараде –плате (писмени обрачун плате за посљедње три исплате личног примања )запослених чланова домаћинства,односно доказ о висини пензије за корисника пензије.

12.Изјаву под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу  да је приложена документација вјеродостојна и тачна.

III

Начелник општине ће закључити појединачне Уговоре са студентима којима буду додијељене стипендије, којим ће се ближе утврдити међусобна права и обавезе

Приговори на резултате конкурса могу се поднијети Начелнику општине у року од 8.(осам дана по завршетку конкурса)

Коначну Одлуку начелник ће донијети 8.дана по истеку рока приговора.

IV

Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана објављивања на огласној табли општине Билећа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

V

Обрасци Захтјева за додјелу стипендија могу се преузети на портирници у згради Општине.

VI

Пријаве-Захтјеве са потребном документацијом слати на адресу: ОПШТИНА БИЛЕЋА ( КОНКУРСНОЈ КОМИСИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА ) ул. Краља Александра бр. 28, Билећа, непосредно  у писарницу општинске административне службе, или путем поште препоручено.

Конкурс ће бити објављен на огласним таблама општине Билећа и на локалној Радио станици.

VII

За евентуална питања и нејасноће заинтересовани се могу обратити у канцеларију број 31, односно на телефон, број 370-316.