Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ЈАВНИ КОНКУРС за пријем приправника у Општинску управу Билећа

 На основу члана 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе („Службени Гласник Републике  Српске“, број 97/16), члана 3.Програма пријема приправника за запошљавање  за 2022 годину, број:11.02/012-277/22, Правилника о поступку запошљавања приправника у Општинску управу Билећа(“Службени Гласник Општине Билећа“ број 5/18) и Рјешења о одобрењу средстава за финансирање зараде приправника са ВСС Завода за запошљавање Републике Српске Пале, број:02.5.2/0601-202-2 /22 од 13.05. 2022.године, Начелник општине Билећа,  р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за  пријем приправника у Општинску управу Билећа

I

Начелник општине Билећа  расписује јавни конкурс за једног приправника на одређено вријеме у трајању од годину дана  у општинску управу Билећа, ради обављања приправничког стажа и то:

1.Дипломирани социолог 240  ЕЦТС бодова-социјални рад  (један приправник).

II

Приправник се сматра лице које први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме или звања, ради стицања радног искуства у траженом степену образовања, оспособљавање за самостални рад у струци  и полагање стручног испита за рад у општинској управи.

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс, треба да испуњавају опште и посебне услове:

III

Oпшти услови:

1.  Да је држављанин РС, односно БиХ,

2.  Да је старији од 18 година,

3.  Да има општу здравствену способност,

4.  Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или

     за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5.  Да није отпуштен  из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у

     БиХ, три године прије објављивања конкурса.

IV

Посебни услови:

-ВСС-дипломирани  социолог са 240 ЕЦТС бодова-социјални рад 1 приправник

-Без радног искуства у струци, односно да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне           спреме, односно звању,

-Да се налази на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање.

V

Потребна документа:

Уз  потписану пријаву на Јавни конкурс која се може преузети  у пријемној канцеларији  Општине Билећа, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и  посебних услова Конкурса.

  1. Фотокопије  личне карте или пасоша,
  2. Увјерење о држављанству,
  3. Изјаве у писаној  форми, и то:

а) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине на подручју бивше Југославије у Хагу  и да није одбио да се повинује пред Трибуналом-члан IX став 1. Устава БиХ ,


б) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,


в) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било коме нивоу власти  у БиХ три године  прије објављивања јавног кокурса,

г) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени Гласник Републике Српске„ број 97/16).

Као доказ о испуњавању посебних услова конкурса кандидати прилажу :

  • Фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,
  • Увјерење са Бироа за запошљавање о евиденцији незапослених лица и
  • Лична изјава да  нема  радног искуства у струци, односно да није обавио приправничи стаж у

     траженом степену стручне спреме, односно звању,

Прворангирани  кандидат,по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса, дужан је да у року од седам дана, од дана пријема обавјештења, Комисији достави доказе о испуњавању општих услова у оргиналу или овјерене фото-копије (извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству, увјерење о општој здраственој способности, увјерење о неосуђивању, увјерење да се не води кривични поступак, овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља  V тачке 2.под т. а), б), в) и г) посебних услова у оргиналу и овјереној фото-копији (диплому о стручној спреми, увјерење са  бироа за запошљавање о евиденцији незапослених лица и изјава да нема радног искуства у струци, односно да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звања.

Ако праворангирани кандидат у прописном року не достави доказе или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће следећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

Поступак избора кандидата спроводи Конкурсна  комисија за избор приправника  општинске управе Билећа у складу са Правилником о поступку запошљавања приправника у општинској управи Билећа („Службени Гласник општине Билећа„ број 5/18). Сви кандидати  који испуњавају услове из Јавног  конкурса биће позвани на  интервју. О времену и мјесту разговора  кандидати ће бити благовремено обавијештени.

VI

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.Јавни конкурс биће  објављен   у дневном листу „Глас Српске“ и истакнут на огласној табли Општинске управе  Билећа. Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на wеб  страници  општине Билећа: www.opstinabileca.ba

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација уз пријаву на конкурс неће се враћати.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: Општина Билећа, Улица Краља Александра број  28, 89 230 Билећа са назнаком „Конкурс за приправнике у Општинској управи Билећа“.

Контакт телефон:059/371-459.

Број:11.02/012120-07/22                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,

Билећа, 20.06.2022.године                                                                      ВЕСЕЛИН ВУЈОВИЋ, с.р.