Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за финансије

Информација  о извршеној ревизији  финансијског  пословања  општине Билећа за 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 и 2020 годину-Ревизија  јавних  набавки

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ :Пружање услуга –Ревизија финансијског пословања општине Билећа за период 2013., 2014.,2015.,2017.,2018.  и 2020. године , Лот 1-Ревизија јавних набавки,ЛОТ 2-Ревизија финансијских извјештаја и пословања и Лот 3- Форензички извјештаји.

Поступак је покренут и објављен на Порталу јавних набавки дана 25.03.2021. године. Тендерску документацију су преузели: „E-KAPIJA“,“BBS EUROPE“,“EXPERTIZA“d.o.o. Sarajevo, „ADRESS“ d.o.o „“GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka , „EF REVIZOR“d.o.o Banja Luka.

До рока назначеног за достављање понуда , понуду је доставио само један понуђач

„“GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka.Са поменутом фирмом уговор је потписан дана 28.04.2021. године. Почетак реализације услуга  је  у року од 5 дана од дана потписивања уговора,а рок извршења услуга  у року од 90 дана од дана почетка вршења услуга.

Цијена за ЛОТ 1 је 11.700,00 КМ са ПДВ-ом, за  ЛОТ 2  11.700,00КМ са ПДВ-ом и за ЛОТ 3 је 18.720,00КМ са ПДВ-ом.

Дана 18.11.2021. године послат је позив за извршење уговорених обавеза.

„“GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka је завршио само ЛОТ 1 – Ревизија јавних набавки, међутим дана 22.02.2022. године долази до споразумног раскида уговора између наведене фирме и Општине Билећа на иницајативу поменуте ревизорске куће.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Број:11.04/403- 165/22

Датум, 09.03.2022. године

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

     Обајештавају се сви корисници грант средстава Буџета Општине Билећа за 2021. годину, да су дужни доставити потребну документацију – доказе, у вези правдања утрошка дозначених средстава.

     Рок за доставу је 10.04.2022. године.

                                                                                               НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА,

                                                                                              с.р. Миљан Милићевић, дипл. ек.